Záštita nad 24.gerontologickým kongresem

Záštitu nad 24.gerontologickým kongresem v Hradci Králové udělil ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – dokument –

Záštitu nad 24.gerontologickým kongresem udělala ministryně práce a sociálních věcí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. – dokument

Záštitu nad 24.gerontologickým kongresem udělil hejtman Královehradeckého kraje
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. – dokument

Nové členky Občanského sdružení

Občanské sdružení má další 2 členky

Dne 11. 4. 2012 bylo na základě žádosti o přijetí rozhodnuto vedením Občanského sdružení o tom, že se členkami staly Bc. Zuzana Holanová a Mgr. Petra Petříková.
Na společné pracovní schůzce byly aktuálně prodiskutovány úkoly, které nás v tomto roce čekají a na co se bude naše Občanské sdružení soustředit ve své činnosti.
Novým členkám přeje výbor Občanského sdružení hodně úspěchů v práci.

Foto z kongresu

Pár postřehů z 12.gerontologického kongresu

Pokud budete mít,naši milí návštěvníci,chvilku,prohlídněte si,jak to vypadalo na naší letošní akci roku.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“16″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“240″ thumbnail_height=“160″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“0″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Ukázat prezentaci]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Registrace na FÚ

Registrace na FÚ

Dne 14.9.2006 bylo občanské sdružení zaregistrováno na Finančním úřadě v Hradci Králové.

Ustavující členská schůze občanského sdružení

Zápis z ustavující členské schůze

Občanské sdružení “Za kvalitu péče v gerontologii” – gerontologické partnerství se sídlem Selicharova 1286,
Hradec Králové

Zápis z členské schůze sdružení konané dne 17.8.2006

Přítomni: MUDr.Božena Jurašková,Ph.D.,MUDr.Dana Hrnčiariková,MUDr. Eva Malá,
Mgr. Hana Drábková, Alena Truksasová

Členská schůze je v souladu s článkem VI.stanov usnášeníschopná.

1/ Na ustavující schůzi byl zvolen výbor sdružení ve složení:
MUDr. Božena Jurašková,Ph.D.
MUDr. Dana Hrnčiariková
MUDr. Eva Malá
Mgr. Hana Drábková
Alena Truksasová

Pro hlasovalo 5 členů,proti 0,zdrželo se hlasování 0

2/ Výbor zvolil též předsedu a místopředsedu sdružení.Předsedkyní občanského sdružení se
stala MUDr. Božena Jurašková,Ph.D.,místopředsedkyní Alena Truksasová.

Pro hlasovalo 5 členů,proti 0,zdrželo se hlasování 0

3/ Zároveň byla zvolena revizní komise ve složení Mgr.Hana Drábková,MUDr.Dana
Hrnčiariková a MUDr. Eva Malá.

Pro hlasovalo 5 členů,proti 0,zdrželo se hlasování 0

4/ Dále byly projednány konkrétní věci týkající se bezproblémového chodu začínajícího
občanského sdružení – např. registrace na finančním úřadě,zřízení bankovního účtu,ap.

Zapsala: A. Truksasová……………………………………………………………

Ověřila: MUDr. B.Jurašková,Ph.D…………………………………………….

Příloha: Presenční listina ze dne 17.8.2006

Postgraduální kurz metodologie výzkumu.Jak analyzovat data a připravit kvalitní publikaci s IF

Kurz, který přispívá ke kvalitní přípravě článku do časopisu s IF.

Postgraduální kurz metodologie výzkumu
„Jak analyzovat data a připravit kvalitní publikaci s IF.“

Přednášející: prof. Ladislav Volicer, Ph.D. a MUDr. Ross Andel, Ph.D.
School of Aging Studies
University of South Florida

Program:

1. června: Sestaveni výzkumné práce; popisná analýza dat s použitím t-test,
chi-square; praktická část (SPSS)

2. června: Základy a praktické použití faktoriální analýzy a analýzy rozptylu
(variance; ANOVA); praktická část (SPSS)

3. června: Základy a praktické použití korelace a regrese; praktická část (SPSS)

4. června: Kvalitativní versus kvantitativní výzkum; praktická část (imitace
sestaveni článku pro publikaci)

5. června: Jak uspěšně publikovat v mezinárodních vědeckých časopisech; praktická
část (imitace sestaveni článku pro publikaci)

Kurz se setkal s velkou pozitivní odezvou u všech účastníků. Dalo by se říci , že v našich podmínkách nemá dosud obdoby. Celá akce byla vyhodnocena dotazníkovou formou účastníků.
Kurz je určen pro mladé vědecké pracovníky, kteří chtějí publikovat v zahraničních časopisech s IF.
Oba lektoři patří mezi editory těchto časopisů a prof. Volicer dokonce mezi hlavní editory časopisu JNHA.
Na žádost účastníků i kolegů, kteří nemohli být z kapacitních důvodů do letošního kurzu zařazeni, se bude pravděpodobně kurz konat i příští rok. Termín konání bude pravděpodobně stejný, protože v této době jsou oba floridští profesoři v naší republice přítomni.

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti OS za rok 2008

V tomto roce byla hlavně veškerá činnost soustředěna na činnost edukační- a to nejen v oblasti vzdělávání lékařů a sester, ale i sociálních pracovníků, pracovníků v domácích agenturách.
Kromě přípravy a uskutečnění l4. celostátního kongresu v Hradci Králové, byly průběžně během roku pořádány
edukační semináře v rámci projektu ESF – Modely dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a zdravotně sociální péči. Všechny se setkaly s pozitivní odezvou a značnou účastí.
V rámci tohoto projektu byly napsány rovněž texty, které budou využity pro edukaci, vzdělávání v oblasti gerontologie a geriatrie. Budou podkladem pro následující certifikované kurzy.
V rámci spolupráce s jinými obory byl navázán kontakt s praktickými lékaři, s onkology, neurology. V rámci této spolupráce jsou v jednání edukační semináře.

13.gerontologický kongres

13.gerontologický kongres v Hradci Králové v termínu 22.-24.11.2007

Vážení návštěvníci našich webových stránek,v této době se již plně rozjíždí organizace a příprava dalšího ročníku gerontologického kongresu. O průběhu příprav Vás budeme průběžně informovat.
Děkujeme Vám za podporu.
Organizační výbor

Výroční zpráva za rok 2007

Zpráva o činnosti za rok 2007

Výroční zpráva Občanského sdružení „Za kvalitu péče v gerontologii“

V roce 2007 se občanské sdružení snažilo oslovit odborníky z oblasti gerontologie,sociální práce,ošetřovatelství a získat je pro edukaci v péči o seniory.
Celý rok až do listopadu 2007 byl zasvěcen přípravám 13.výročního gerontologického kongresu. Během roku proběhla řada jednání jak s farmaceutickými firmami tak četnými odborníky, kteří se účastnili programu kongresu. Občanské sdružení bylo hlavním organizátorem kongresu. Jeho členové se podíleli plně jak na zajištění odborného programu tak na organizaci této třídenní akce. Kongres probíhal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví, Evropského sociálního fondu, děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové,hejtmana Královehradeckého kraje a biskupa Královehradecké diecéze. Téma bylo Významné aspekty v diagnostice, terapii chorob ve stáří – problematika geriatrie a gerontologie 3. tisíciletí. Datum konání 22.-24.11.2007.
Podrobnější informace o programu kongresu jsou zveřejněny na webových stránkách občanského sdružení www.gepa.cz.
Dle výboru ČGGS i samotných účastníků kongresu byla akce hodnocena velice pozitivně. Dle jejich slov přispěla ke zlepšení kvality péče o seniory a rozvoji spolupráce jak se zdravotnickými institucemi tak se zdravotně-sociálními.
Dále přispěla k šíření informací o nových formách péče o seniory a nabídce služeb pro tyto osoby. Akce měla celostátní dopad. V rámci kongresu byl vydán sborník přednášek,který slouží jako edukační materiál.
Další aktivitou sdružení v roce 2007 byly pořady prezentované MUDr. Boženou Juraškovou,Ph.D. v Českém rozhlase – regionálním vysílání. Pořady byly věnovány edukaci seniorů z hlediska problematiky demence, bolestivých syndromů ve stáří. Cílem těchto pořadů je šíření informací o problematice chorob ve stáří za účelem prevence.
V rámci vzájemné spolupráce zdravotní a zdravotně sociální sféry byl uspořádán dne 15.5.2007 edukační seminář v Domově pro seniory v Hradci Králové na téma „Komplexní péče o nemocné s poruchami kognice“. Byla tak započata dlouhodobá spolupráce v rámci edukace tohoto pracoviště.

Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče

Lékařská fakulta Hradec Králové je partnerem tohoto vzdělávacího projektu

 

Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče

   Fakultní nemocnice Hradec Králové ve spolupráci s partnery Lékařskou fakultou Hradec Králové a Diecézní charitou Hradec Králové realizuje vzdělávací projekt Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče jehož smyslem je docílit vyšší připravenosti zdravotnických pracovníků a pracovníků zdravotně sociálních oborů na měnící se potřeby trhu práce a demografické změny v globalizující se Evropě. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
   Cílem projektu je vytvoření modulárního systému výuky pro lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují jak ve zdravotnických zařízeních, tak ve zdravotně sociálních službách a dále podpořit vzdělávání v oboru gerontologie a geriatrie.
Jednotlivé moduly budou využitelné pro vytvoření metodiky a uceleného studia pro uvedené typy pracovníků. Půjde o prohloubení vnitřní diferenciace a kvalitativního rozvoje vzdělávacích modulů pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky zejména ošetřovatelského zaměření a také pracovníky působící ve zdravotně sociální oblasti.
Budou vytvořeny vzdělávací moduly, které budou začlenitelné a sestavitelné dle potřeb jednotlivých oborů i vzdělávacích institucí. Cílem bude připravit 5 modulů, které budou obsahově zaměřeny na rozvoj komunikačních schopností lékařů a nelékařů, psychohygienu a další základní informace v oblasti osobního rozvoje, na péči o dlouhodobě nemocné a chronicky nemocné pacienty z pohledu ošetřovatelství a pečovatelství, na oblast geriatrie a gerontologie a také na rozvoj kvality péče s ohledem na potřeby nejdůležitějšího příjemce péče a pomoci, pacienta či klienta.
   V rámci realizace projektu proběhne šetření o současném stavu vzdělávání a výuky pro obory lékařů a nelékařů a dalších pracovníků zdravotně sociální péče v regionu Královéhradeckého kraje a v České republice. Cílem bude získat informace a osvojit si znalosti o výuce na obdobných pracovištích.
   Budou vyvinuty výukové materiály s důrazem na e-learningové metody. Ve spolupráci s odbornými pracovišti bude zkoumána potřebnost a praktické uplatnění znalostí respondentů s důrazem na poskytování zpětné vazby, která zajistí modifikaci výukových materiálů.
Výstupem projektu bude vytvoření pevné, udržitelné organizační struktury a posílení kapacity předkládající organizace, která bude disponovat lépe připravenými vzdělavateli, stabilním portfoliem a kvalitními výukovými materiály použitelnými i pro jiné výukové instituce a účely.
   V rámci projektu se bude realizovat pracovní setkávání a získávání dalších zkušeností vzdělavatelů a pilotní ověření vzdělávacích modulů na 100 respondentech.
Vzdělávací moduly, které vzniknou v rámci realizace projektu, budou pevně zakotveny ve struktuře navazující na absolvované studium a budou podniknuty kroky, aby vzdělávací moduly byly akreditovány..
   Realizaci projektu podpořila Evropská unie – Evropský sociální fond a Česká republika částkou 2,85 mil. Kč v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření č. 3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2007 a bude probíhat 16 měsíců.

Kontakt:

MUDr. Jurašková Božena,Ph.D.
vedoucí asistent modulu č.4
Fakultní nemocnice Hradec Králové
500 05 Hradec Králové
tel.: 495 832409,777 722 257
JuraskovaBozena@seznam.cz

Truksasová Alena
asistent modulu č.4
Fakultní nemocnice Hradec Králové
500 05 Hradec Králové
tel.: 495832145,777 129 141
t.alena@centrum.cz

Loga z přiložených souborů a tento text:
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY