Výroční zpráva za rok 2007

Zpráva o činnosti za rok 2007

Výroční zpráva Občanského sdružení „Za kvalitu péče v gerontologii“

V roce 2007 se občanské sdružení snažilo oslovit odborníky z oblasti gerontologie,sociální práce,ošetřovatelství a získat je pro edukaci v péči o seniory.
Celý rok až do listopadu 2007 byl zasvěcen přípravám 13.výročního gerontologického kongresu. Během roku proběhla řada jednání jak s farmaceutickými firmami tak četnými odborníky, kteří se účastnili programu kongresu. Občanské sdružení bylo hlavním organizátorem kongresu. Jeho členové se podíleli plně jak na zajištění odborného programu tak na organizaci této třídenní akce. Kongres probíhal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví, Evropského sociálního fondu, děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové,hejtmana Královehradeckého kraje a biskupa Královehradecké diecéze. Téma bylo Významné aspekty v diagnostice, terapii chorob ve stáří – problematika geriatrie a gerontologie 3. tisíciletí. Datum konání 22.-24.11.2007.
Podrobnější informace o programu kongresu jsou zveřejněny na webových stránkách občanského sdružení www.gepa.cz.
Dle výboru ČGGS i samotných účastníků kongresu byla akce hodnocena velice pozitivně. Dle jejich slov přispěla ke zlepšení kvality péče o seniory a rozvoji spolupráce jak se zdravotnickými institucemi tak se zdravotně-sociálními.
Dále přispěla k šíření informací o nových formách péče o seniory a nabídce služeb pro tyto osoby. Akce měla celostátní dopad. V rámci kongresu byl vydán sborník přednášek,který slouží jako edukační materiál.
Další aktivitou sdružení v roce 2007 byly pořady prezentované MUDr. Boženou Juraškovou,Ph.D. v Českém rozhlase – regionálním vysílání. Pořady byly věnovány edukaci seniorů z hlediska problematiky demence, bolestivých syndromů ve stáří. Cílem těchto pořadů je šíření informací o problematice chorob ve stáří za účelem prevence.
V rámci vzájemné spolupráce zdravotní a zdravotně sociální sféry byl uspořádán dne 15.5.2007 edukační seminář v Domově pro seniory v Hradci Králové na téma „Komplexní péče o nemocné s poruchami kognice“. Byla tak započata dlouhodobá spolupráce v rámci edukace tohoto pracoviště.