Program 2017

Aktuální program ke stažení >> zde <<

Program Gerontologického kongresu 2017

ČTVRTEK   19.10.2017

VELKÝ  SÁL  

9.00 – 10.00

Slavnostní zahájení, hudební vystoupení, zahajovací přednáška

Jurašková B. –  Prof. Zadák, internista, metabolik, geriatr

(Přednáška k životnímu jubileu pana profesora Zdeňka Zadáka)

 

10.00 – 13.00 – Onkologie

 

Zadák Z. – Vliv výživy na průběh a prognózu onkologického onemocnění

Centrum pro výzkum a vývoj

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Melichar B. – Strategie protinádorové léčby ve stáří

Onkologická klinika

Fakultní nemocnice Olomouc

 

Chrobok V. – Poruchy polykání u zhoubných nádorů hltanu a hrtanu

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Šimkovič M. – Specifika a možnosti léčby lymfomů u pacientů staršího věku

  1. interní hematologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Špaček J.  –  Gynekologické nádory – specifika ve stáří

Porodnická a gynekologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Konečný M. – Koloskopie u seniorů 

  1. interní klinika

Fakultní nemocnice Olomouc

 

 

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 16.00  – Paliativní péče

 

Slováček L. – Geriatrická paliativní péče z pohledu praktického lékaře

Ambulance praktického lékařství, Hradec Králové

Černá R. – Geriatrická paliativní péče z pohledu intenzivní medicíny 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Hrnčiariková D. – Geriatrická paliativní péče na standardním oddělení

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Závadová I. – Geriatrická paliativní péče v domácím hospicu

Cesta domů, z.ú.

Praha

 

Ocelková M. – Struktura paliativní péče v CNP

Centrum následné péče

Fakultní nemocnice Motol

16.00 – 16.30  coffee break

16.30 – 18.00

Konopáčová A. – Problematika paliativní péče v LDN

Nemocnice Milosrdných sester svatého Vincence de Paul

Kroměříž
 

Hrubešová J. – Nejčastější problematické symptomy v geropaliativě

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Havel E. – Výživa a hydratace u onkologických  pacientů

Chirurgická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Slováčková B. – Psychiatrické syndromy v geropaliativě

Psychiatrická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové
                                                                                                   

ČTVRTEK  19.10.2017

SÁL „A“ 14. patro 

10.00 – 13.00

Kubínová M. – Význam volnočasových pohybových aktivit seniorůRehabilitační klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Holubová M., Osladil T. – Využití testu FIM k hodnocení soběstačnosti Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Bulvová I., Hrůšová M. – Nácvik soběstačnosti Rehabilitační klinikaFakultní nemocnice Hradec Králové 

Pánková J. – Faktory ovlivňující vyšetření kognice u seniorů

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Řádková J. – Probiotika v gerontologii

Interní gastroenterologická klinika

Fakultní nemocnice Brno

13.00 – 14.00 oběd

SÁL „A“  14. patro

14.00 – 16.00

 

Holanová Z. – Vliv nutrice na zhojení chronických ran a zánětů kostního a kloubního

aparátu

Ortopedická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Holanová Z. – Kazuistiky pacientů Septického oddělení Ortopedické kliniky

Ortopedická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Šolínová P. – Poruchy chůze a hybnosti z neurologických příčin

Neurologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Šolínová P. – Kvalita života pacientů s demencí

Neurologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Becková B. – Motorická aktivizace seniorů

Domov U Biřičky

Hradec Králové

16.00 – 16.30  coffee break

ČTVRTEK  19.10.2017

SÁL „B“  14. patro – Postgraduální kurz U3V

10.00 – 13.00

Oslík B., Savincová B. – Starší řidič za volantem

Krušnohorská autoškola

Katedra psychologie, Univerzity Palackého v Olomouci

 

Král N. – Problematika posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

u seniorů z pohledu praktického lékaře
Lékařská ordinace Vyšehrad, Praha

 

Šnajdrová Z. – Senior či geriatrický pacient na silnici

Interní ambulance

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Praha

 

Šucha M.  – Starší člověk v dopravě – řidič, cestující MHD, cyklista, chodec

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

 

Řezáč P. – Specifika osobnosti starších řidičů

Centrum dopravního výzkumu, Brno

 

Šachl J. – Dopravní nehody starších řidičů

ČVUT

Fakulta dopravní Praha

 

Kurečková V. – Patří pacienti s demencí za volant?

Centrum dopravního výzkumu, Brno

 

Rehnová V. – Psychická způsobilost k řízení vozidla u starších řidičů

Dopravněpsychologické pracoviště, Praha

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 16.00 – Workshop Sekce mladých geriatrů ČGGS ČLS JEP

Téma– Koordinování péče o člověka s kognitivní poruchou

 

Homolková S. – Umíme se starat o polymorbidního geriatrického pacienta na úzce specializovaných internách?

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Vaňková H. – Iatrogenie a její manifestace: „Případ agresivní tchýně“

Gerontologické centrum Praha

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, FHS UK

 

Vaňková H. – Poskytovat koordinovanou péči o člověka s kognitivní poruchou a ne/být ve ztrátě?

Gerontologické centrum Praha

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, FHS UK

 

Výška O. – Hyposaturace u kognitivně postiženého pacienta

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

Fakultní nemocnice Brno

 

Král N., Šnajdrová Z.: Geriatrický pacient s kognitivní poruchou: spolupráce praktického lékaře a geriatra

Ambulance praktického lékařství, Praha

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Praha

 

16.00 – 16.30 – coffee break

16.30 – 18.00 – Workshop Sekce mladých geriatrů ČGGS ČLS JEP

Hrnčiariková D. – Když je na léčbu již pozdě

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Weignerová Z. – Kazuistika hyponatrémie

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

Fakultní nemocnice  Brno

 

Nakládal J. – Akutně vzniklá porucha kognice a paraparéza HKK u polymorbidní pacientky

Klinika interní geriatrie a praktického lékařství

Fakultní nemocnice Brno

 

20.00 – GALAVEČER

 

Program

Gerontologického kongresu 2017

PÁTEK 20.10.2017

VELKÝ SÁL 

8.30 – 10.00  

 

Šimek J. – Dabigatran v antikoagulační terapii starších pacientů s fibrilací síní

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Kardiologická ambulance

Minisympozium firmy Boehringer Ingelheim

 

Vachek J. – Léčba fibrilace síní u pacienta s renální insuficiencí

Klinika nefrologie

Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Minisympozium firmy Bayer

 

Šponer P. – Úskalí implantace náhrady kyčelního kloubu při Parkinsonově chorobě

Ortopedická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Manďáková J. – Edukace před náhradou kloubu

Ortopedická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

10.00 – 10.30   coffee break

10.30 – 13.00

 

Holanová Z. – Hojení ran na Ortopedické klinice

Ortopedická klinika 

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Sobotka L. – Multifunkční krytí komplikovaných ran v geriatrii

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec králové

 

Kisvetrová H. – Vliv vybraných faktorů na kvalitu života seniorů v počáteční fázi demence

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství, Centrum vědy a výzkumu

 

 

 

Matějková A. – Příčiny delirií u pacientů se syndromem demence

Gerontocentrum

Nemocnice Pardubice

 

Zajíc J.  – Kasuistiky z geriatrické JIP

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Berková M., Berka Z. – Kontrastní látkou indukovaná neuropatie

Geriatrická klinika

  1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Smutný D. – Geriatrie v krajích aneb „Divoký Sever“

Oddělení následné péče

Ryjice u Ústí nad Labem

 

PÁTEK 20.10.2017

SÁL „A“  14. patro – Moje lékárna

8.30 – 10.00

Jurašková B. – Malnutrice a její úskalí, domácí předoperační nutriční příprava

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Bureš I. –  Moderní krytí – vlastnosti, využití pro vlhké hojení ran

Gerontocentrum

Nemocnice Pardubice

 

Hozáková M. – Podpora kontinence

SCA Hygiene products

 

Holečková P. – Výživa onkologického pacienta

Ústav radiační onkologie

Nemocnice Na Bulovce, Praha

10.00 – 10.30   coffee break

SÁL „A“  14. patro – Moje lékárna

10.30 – 13.00

 

Holmerová I. – Mýty o demenci, management syndromu demence

Gerontocentrum  Praha

FHS UK Praha

 

Fialová D. – Farmakoterapie ve stáří

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Geriatrická klinika I. Lékařské fakulty UK v Praze,

Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK

 

Kubíčková M. – Diabetes mellitus ve stáří

III.interní gerontometabolická klinika

Fakutní nemocnice Hradec Králové

 

Šlegr K. – Projekt měření kognice a poradenství pro seniory v lékárnách Moje lékárna

Sanovia a.s.

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – ZÁVĚR  KONGRESU