Program 2016

Program 2016 ke stažení zde

Program Gerontologického kongresu 2016

ČTVRTEK 20.10.2016
VELKÝ SÁL

9.00 – 10.00

Slavnostní zahájení
„Gerontologie – Ohlédnutí do budoucnosti“
Zadák Z.
Centrum pro vývoj a výzkum, FN Hradec Králové

10.00 – 11.45
Předsedající: Holemrová I., Topinková E., Sobotka L.
Gerontologie 2016
Holmerová I.
Gerontocentrum Praha

Současné strategie v prevenci a léčbě křehkosti v Evropě a ČR
Topinková E.
Geriatrická klinika, VFN Praha

Akutně nemocný senior – metabolický přístup
Sobotka L.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Musí být bohatá farmakoterapie pro seniory vždy prospěšná?
Weber P., Meluzínová H., Prudius D., Bieláková K.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno

Studium vybraných patogenetických mechanismů stárnutí analýzou genové exprese
Záboj Z.(1), Bretšnajdrová M.(1), Danielová L. (1), Buláková K. (1)
Hakobjan A.(2), Kučera P.(2), Zdráhal A.(2), Poljaková I.(2), Petřek M.(2)
1 Oddělení geriatrie FN Olomouc
2 Ústav patologické fyziologie LF Univerzity Palackého v Olomouci

11.45 – 13.00

Symposium firmy Bayer s.r.o.
Přednášející:
Dulíček P. – IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové
Urbánek K. – Ústav farmakologie, FN Olomouc
Špinar J. – Interní kardiologická klinika, FN Bohunice Brno

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 16.00

Symposium firmy Boehringer Ingelhiem s.r.o.
Dabigatran a Idarucizumab v kazuistikách – tipy a triky pro běžnou praxi
Veselý J. – předsedající a moderátor diskuze
Nemocnice Náchod/EDUMED s.r.o.
Přednášející:
Matoušková J. – Nemocnice Na Homolce, Praha – pohled kardiologa
Malý R. – FN Hradec Králové – pohled angiologa
Šaňák D. – FN Olomouc – pohled neurologa
Tuček D. – FN Hradec Králové – pohled lékaře z urgentní medicíny

16.00 – 16.30 coffee break

16.30 – 18.00
Geriatrická paliativní péče
předsedající: Kabelka L., Kalvach Z., Balnerová E.

Proč je třeba paliativní péče v geriatrii, jaká jsou rizika
Kalvach Z.
Geriatrická ambulance, Praha

Koordinace multidisciplinárního týmu a prospěch pro nemocného
Balnerová E.
Nemocnice Jihlava

Pacient s frailty syndromem na interním oddělení a přechod na LDN
Kabelka L.
IHOK FN Brno – pracoviště Bohunice

Jak zavádět paliativní péči do LDN – diskusní panel
Kabelka L., Kalvach Z., Balnerová E.

ČTVRTEK 20.10.2016
SÁL A 14. patro

10.00 – 13.00
předsedající: Kholová P., Pánková J.

Geriatričtí pacienti v psychiatrické péči
Kročová P.
Psychiatrická klinika, FN Hradec Králové

Jak můžeme přispět k psychické pohodě seniorů
Kříž L.
Psychiatrická klinika, FN Hradec Králové

Role sestry v polypragmazii
Pánková J.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Senioři bez domova
Tesařová E.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Řešení konfliktů mezi klienty/pacienty
Křížková H.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Motorická aktivizace seniorů
Becková M.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Nutriční stav seniora v DUB
Kmínková K.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Domácí hemodialýza – první zkušenosti, nové možnosti
Malánová L., Schlachtová E.
HDS B.Braun Avitum s.r.o. Plzeň

13.00 – 14.00 oběd

SÁL A 14. patro

14.00 – 16.00
předsedající: Holanová Z., Tomášková P.

Aktuální novelizace právních předpisů v posuzování příspěvku na péči a jejich dopady do praxe
Čeledová L.
Ústav sociálního a posudkového lékařství LF Plzeň

Posuzování stupně závislosti u seniorů s diabetem, kazuistika
Čevela R.
Ústav sociálního a posudkového lékařství LF Plzeň

Vážně míněný nesouhlas
Zedníková S., Pivoňková A.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Foundreising v DUB
Šiváková M.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Jednání se zájemcem o službu
Šarounová R.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

16.00 – 16.30 coffee break

SÁL A 14. patro

16.30 – 18.00
předsedající: Holanová Z., Schafferová N.

Využití elearningu v zařízeních sociální péče
Schafferová N.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Mezirezortní spolupráce v péči o seniora
Holanová Z.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Nova voice – eliminace zátěže sestry
Daníček L.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

ČTVRTEK 20.10.
SÁL B 14. patro – Postgraduální kurz U3V

10.00 – 13.00
předsedající: Jurašková B., Vyroubal P.

Úskalí léčby současné onkologie
Filip S.
Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Plicní onemocnění ve stáří
Koblížek V.
Plicní klinika, FN Hradec Králové

Metabolická úskalí ve stáří
Vyroubal P.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Prevence a základy léčby kožních defektů
Borkovcová J.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Výživa seniorů
Pavlíčková J.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 16.00
předsedající: Hrnčiariková D., Vaňková H., Jurašková B.

Nutriční péče při poruchách polykání
Víšek J.
III. interní gerontometabolická klinika, LF UK a FN Hradec Králové

Hiátová hernie jako příčina vzniku kaskády geriatrických syndromů (kazuistika)
Petrová R.
Geriatrická ambulance, Medicentrum Praha a.s.

Workshop sekce mladých geriatrů ČGGS ČLS JEP
Geriatričtí pacienti v kazuistikách:
Kazuistika vzácné diagnózy
Hrnčiariková D.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Možnosti a limitace koordinování péče o člověka s demencí v geriatrické ambulanci
Vaňková H.
Gerontocentrum Praha

Pochopení měnících se potřeb pacienta v superspecializované multidisciplinární péči
Šnajdrová Z.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha

16.00 – 16.30 – coffee break

16.30 – 18.00
předsedající: Šnajdrová Z., Zajíc J.

Závažná příčina deliria u pacientky s doder abuse
Šnajdrová Z.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha

Geriatrický pacient na akutním lůžku
Havlová K.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Kožní lymfomové onemocnění u geriatrického pacienta
Gregorová T.
Klinika geriatrie, praktického lékařství a ošetřovatelství FN Brno

20.00 GALAVEČER

PÁTEK 21.10.2016
VELKÝ SÁL

8.30 – 10.30
předsedající: Bradna P., Jurašková B., Nerad V.

Polymyalgia rheumatica. Normativy a rizika
Hrnčíř Z.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

Zánětlivé revmatické choroby ve vyšším věku – shody a odlišnosti od mladších nemocných
Bradna P.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

Temporální arteritida
Bělobrádková M.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

Umírají století zdraví? Morbidita a mortalita nejstarší populace
Berková M.(1), Berka Z.(2)
1 Geriatrická klinika 1. LF UK, VFN Praha a FNKV Praha
2 II. interní klinika, FN Olomouc

Kasuistické ohlédnutí klinického farmakologa
Rudolf K.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

10.30 – 11.00 coffee break

11.00 – 13.00
předsedající: Pudil R., Zajíc J., Poláková H.

Srdeční selhání – nové doporučené postupy
Pudil R.
I. interní kardioangiologická klinika, FN Hradec Králové

Kazuistiky pacientů se závažnými infekčními komplikacemi
Poláková H.
Geriatrické centrum, Nemocnice Pardubice

Rány způsobené maligní chorobou
Adámková V.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Novinky v diabetologii
Kubíčková M.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Up to date gastroenterologie: divertikulóza a divertikulitida
Berka Z.(1), Berková M.(2)
1 II. interní klinika FN Olomouc
2 Geriatrická klinika 1. LF UK, VFN Praha a FNKV Praha

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 16.00
předsedající: Holmerová I., Jirák R., Lipina R.

Diferenciální diagnostika kognitivních poruch
Jurašková B.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Neurodegenerativní onemocnění – „Demence z pohledu psychiatra“
Jirák R.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Management syndromu demence – možnosti a meze
Holmerová I.
Gerontocentrum Praha

Normotenzní hydrocefalus – diagnostika a léčba
Lipina R., Reguli Š.
Neurochirurgická klinika, FNsP Ostrava

Kognitivní rehabilitace u pacientů s normotenzním hydrocefalem
Krulová P.
Neurologická klinika, FNsP Ostrava

Farmakoterapie pacientů s Alzheimerovou nemocí aneb „Já nikdy nepletu léky“
Matějková A.
Geriatrické centrum, Nemocnice Pardubice

PÁTEK 21.10.2016
SÁL A 14. patro

8.30 – 10.30
předsedající: Kholová P., Vacková V.

Rekonvalescence pacienta po zánětu mediastina na oddělení následné péče
Benešová K.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Kazuistika seniora s generalizovaným tumorem sigmatu
Brzáková P.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

Dopad těžkého svalového postižení při myositidě na životní hodnoty a kvalitu života
pacienta
Bláhová A.
II. interní gastroenterologická klinika, FN Hradec Králové

Multiošetřovatelský tým u seniorů v paliativní péči
Pešková S.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

10.30 – 11.00 coffee break

11.00 – 13.00

Výskyt a péče o rány v DUB
Medová K.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Úloha nutričního terapeuta při zabezpečení výživy seniorů v zařízeních sociální péče
Krajíčková K.
MEDICON Hospitals, s.r.o., Praha

Nosokomiální infekce v zařízeních zdravotní a sociální péče
Dejmková V.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

Paliativní pokoj na geriatrickém oddělení – 1. zkušenosti
Kholová P.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Psychiatrické diagnózy u klienta s onemocněním demence
Nesvadbová D., Vobořilová M.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

13.00 – 14.00 oběd

PÁTEK 21.10.2016
SÁL B 14. patro – Workshop – „Moje lékárna“

8.30 – 10.30
předsedající: Holmerová I., Jurašková B., Šlegr K.

Moje lékárna a péče o seniorské kategorie pacientů
Šlegr K.
Sanovia, a.s.

Výživa u pacientů s kognitivní poruchou
Jurašková B.
III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

Život se zubní náhradou
Dvořák R.
Stomatologická ambulance, Praha

10.30 – 11.00 – coffee break

11.00 – 13.00

Strategie péče o pacienty s demencí nebo Alzheimerova nemoc a jiné demence
Holmerová I.
Gerontocentrum, Praha

Diagnostika kognitivních poruch, kognitivní trénink
Šplíchalová M.
Gerontocentrum, Praha

Pomůcky pro kognitivní trénink
Suchá J.
Gerontocentrum, Praha

16.00 – ZÁVĚR KONGRESU