Stanovy spolku

Za kvalitu péče v gerontologii – gerontologické partnerství, z.s.
I. Základní ustanovení
 1. Občanské sdružení „Za kvalitu péče v gerontologii – gerontologické partnerství, z.s.“, zkratka: GEPA z.s., se sídlem Hradec Králové 6, Prostějovská 1078/10, 500 06, IČ: 270 37 827.
 2. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek, který vznikl na základě ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb. z původního občanského sdružení založeného podle zákona č. 83/1990 Sb. Byl zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. Oddíl L , vložka 6032 ,a je tak zapsán ve veřejném rejstříku ke společné činnosti v oblasti péče v gerontologii a je tak uváděn do souladu s ustanovením § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb..
II. Účel spolku
 1. OS GEPA z.s. je spolkem, jehož posláním je sdružovat odborníky z oblasti gerontologie, sociální práce, ošetřovatelství a vzdělávání, spolu s laiky a dobrovolníky, kteří zajišťují péči o seniory.
 2. Cílem spolku je poskytovat podporu veškerým aktivitám směřujícím ke zlepšení života seniorů především:
  1. šířením informací o problematice chorob ve stáří za účelem prevence
  2. šířením informací o nových formách péče a nabídce služeb pro tyto osoby
  3. nabízením vzdělávacích aktivit zaměřených na zlepšení kvality odborné a laické veřejnosti
  4. posilováním vzájemné spolupráce profesionálů a laických pečovatelů
  5. podporování činnosti směřující k aktivnímu způsobu života ve stáří
  6. poradenskou službou a psychologickou podporou pečovatelům
 3. Spolek bude rozvíjet publikační činnost se zaměřením na problematiku péče ve stáří.
 4. Spolek bude spolupracovat s institucemi, které se zaměřují na zdravotně sociální problematiku starých lidí.
 5. Spolek chce svojí činností přispět k předcházení zbytečné institucionalizaci seniorů, zlepšit kvalitu jejich života a podporovat pečující rodiny.
III. Vznik členství ve spolku
 1. Členem spolku se stává fyzická osoba , která podala písemnou přihlášku ke členství ve spolku a v této přihlášce prohlásí, že bezvýhradně přistupuje ke schváleným stanovám spolku a jeho cílům a prohlásí, že souhlasí se zápisem do seznamu členů. Členem spolku se může stát pouze osoba, která dosáhla věku 18 let (mimo práv. osoby), má způsobilost k členství ve spolku a zaplatila členský příspěvek. Obdobně totéž platí pro právnické osoby.
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.
 5. Zánik členství:
  1. vystoupením člena písemným oznámením
  2. úmrtím člena
  3. u právnické osoby jejím zrušením
  4. zánikem spolku
IV. Seznam členství

Spolek vede seznam členů podle vzniku členství ve spolku, ve kterém se provádějí zápisy na základě rozhodnutí členské schůze o nových členech a v případě úmrtí, vystoupení ze spolku či zrušení právnické osoby taktéž zápisy o výmazu těchto členů spolku ze seznamu spolku.

Seznam členů je k dispozici k nahlédnutí všem členům spolku u předsedy spolku či jiného člena výboru.

Spolek je povinen k žádosti člena spolku vydat každému členu spolku, a to i bývalému, na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, který obsahuje údaje o jeho osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje o jeho osobě byly vymazány.

V. Práva a povinnosti členů spolku
 1. Člen má právo zejména:
  1. Podílet se na činnosti spolku
  2. Volit do orgánů spolku
  3. Být volen do orgánů spolku
  4. Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. Dodržovat stanovy spolku
  2. Aktivně se podílet na plnění cílů spolku
  3. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
VI. Organizace spolku

Orgány spolku jsou:

 1. výbor spolku jako statutární orgán
 2. členská schůze jako nejvyšší orgán spolku (valná hromada)
 3. kontrolní – revizní komise
VII. Výbor spolku
 1. Výbor je výkonným a statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor má nejméně 2 členy.
 3. Výbor sestává z předsedy spolku, statutárního místopředsedy-pokladníka.
 4. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
 5. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 1x ročně.
 6. Výbor zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru – pokladníka
  2. koordinuje činnost spolku
  3. svolává valnou hromadu
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
  5. rozhoduje o přijetí za člena spolku
  6. stanovuje organizační řád spolku
 7. Předseda a místopředseda výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem samostatně.
 8. Zajišťuje veškerou činnosti spolku.
 9. Zřizuje kancelář v sídle spolku. (pokud není sjednáno jinak a v jiném místě)
 10. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 11. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
VIII. Nejvyšší orgán spolku
 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze (valná hromada) , kterou tvoří shromáždění všech členů spolku. Členská schůze se koná podle potřeby zpravidla nejméně 1x ročně a svolává jí výbor spolku písemně nebo elektronickou poštou alespoň 10 dnů před dnem konání členské schůze s tím , že v pozvánce musí být výslovně uveden program členské schůze, dále místo konání a čas zasedání.
 2. Zasedání členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovalo možnost členů spolku se tohoto zasedání zúčastnit.
 3. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to nejméně jedna třetina všech členů spolku nebo tak učiní kontrolní komise . Tato schůze musí být svolána nejpozději do 30 dnů od podání této výzvy.
 4. Valná hromada rozhoduje zejména:
  1. O změnách stanov spolku.
  2. Schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku a roční uzávěrku hospodaření
  3. Volí na dobu 5 let členy výboru a členy revizní komise pokud je zřízena
  4. Rozhoduje o zrušení členství
  5. Rozhoduje o zániku nebo sloučení spolku
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku, o zrušení spolku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Jestliže se přes opakované trojí svolání v průběhu 9 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.
 6. Hlasování je veřejné, pokud většina přítomných nerozhodne, že hlasování bude tajné.
 7. Člen spolku, který zahájí členskou schůzi, ověří, zda je členská schůze schopná se usnášet. V případě volební schůze, není-li přijat volební řád, zajistí zvolení předsedy zasedání, který nekandiduje na žádnou funkci jež jsou uvedeny ve stanovách, dále zajistí volbu volební komisem a řízení členské schůze předá zvolenému předsedovi zasedání. Ten dále vede pořad členské schůze tak jak byl ohlášen. Při navržení záležitosti, která nebyla na programu schůze, nechá o jejím zařazení hlasovat. K zařazení takto navrženému bod pro jednání je třeba nadpoloviční většina přítomných členů spolku.
 8. Výbor spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 30 dnů od jejího ukončení, nebo tak učiní osoba, která byla členskou schůzí pověřena k vyhotovení zápisu. Ze zápisu musí být patrno, kdo zasedání svolal, kdy a jak se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, co bylo předmětem jednání schůze a jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis podepíše osoba, která zápis vyhotovila a předseda nebo místopředseda spolku.
 9. Zápis z členské schůze musí být uchován po celou dobu existence spolku a každý člen má právo do zápisu nahlédnout, pořídit si výpisky nebo na své náklady kopii zápisu.
IX. Kontrolní – revizní komise
 1. Revizní komise, pokud je zřízena, je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise má nejméně 2 členy.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
X. Zásady hospodaření
 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroje majetku jsou zejména:
  1. Dary a příspěvky fyzických i právnických osob
  2. Výnosy majetku spolku
  3. Dotace a granty vládních a nevládních organizací
 3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
XI. Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku
 1. Každý člen spolku může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami spolku, pokud se nelze dovolat o orgánů spolku.
 2. Právo dovolat se neplatnosti zaniká do 3 měsíců ode dne, kdy se člen spolku o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 1 roku ode dne přijetí rozhodnutí.
 3. Porušil–li spolek základní členské právo člena spolku závažným způsobem, má člen právo na přiměřené zadostiučinění.
 4. Namítne-li to spolek, soud právo na zadostiučinění člena spolku nepřizná, nebylo-li uplatněno:
  1. v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí
  2. do 3 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh zamítnut podle ustanovení § 260 zákona č. 89/2012 Sb.
XII. Zrušení a likvidace spolku
 1. O zrušení nebo fůzi či rozdělení spolku rozhoduje členská schůze spolku.
 2. Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby,která na tom má oprávněný zájem nebo bez návrhu v případě, že je v rozporu jeho činnost s činností uvedenou zde ve stanovách a vyvíjí činnost zakázanou v § 145 a § 217 zákona č. 89/2012 Sb., nebo nutí třetí osoby k členství ve spolku, účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře nebo brání členům ze spolku vystoupit.
 3. V případě likvidace spolku je postupováno v souladu ustanovení § 269 zákona č. 89/2012 Sb.
XIII. Fúze a rozdělení spolku

Fúze a rozdělení spolku se řídí ustanoveními § 274 resp. 2889 zákona č. 89/2012 Sb.

XIV. Veřejná prospěšnost

V případě schválení zákona o veřejné prospěšnosti bude stanoveno poslání přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činnosti k dosahování obecného blaha a statutární orgán spolku zajistí zápis statusu veřejně prospěšnosti do veřejného rejstříku a to při splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

XV. Závěrečná ustanovení
 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat jednací řád spolku.
 2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 3. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku na členské schůzi Občanského sdružení „Za kvalitu péče v gerontologii – gerontologické partnerství“ z.s. (OS GEPA z.s.) dne 1. 12. 2015 a členská schůze zmocnila zvolený výbor spolku, aby podal návrh na zápis spolku ve smyslu těchto stanov do veřejného rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

V Hradci Králové dne 18. 12. 2015.

Přípravný výbor:

 1. MUDr .Božena Jurašková , Ph.D. – předsedkyně
 2. Alena Truksasová – místopředsedkyně
 3. Mgr. Petra Petříková – člen OS
 4. Mgr. Zuzana Holanová – člen OS