Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče

Lékařská fakulta Hradec Králové je partnerem tohoto vzdělávacího projektu

 

Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče

   Fakultní nemocnice Hradec Králové ve spolupráci s partnery Lékařskou fakultou Hradec Králové a Diecézní charitou Hradec Králové realizuje vzdělávací projekt Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče jehož smyslem je docílit vyšší připravenosti zdravotnických pracovníků a pracovníků zdravotně sociálních oborů na měnící se potřeby trhu práce a demografické změny v globalizující se Evropě. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
   Cílem projektu je vytvoření modulárního systému výuky pro lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují jak ve zdravotnických zařízeních, tak ve zdravotně sociálních službách a dále podpořit vzdělávání v oboru gerontologie a geriatrie.
Jednotlivé moduly budou využitelné pro vytvoření metodiky a uceleného studia pro uvedené typy pracovníků. Půjde o prohloubení vnitřní diferenciace a kvalitativního rozvoje vzdělávacích modulů pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky zejména ošetřovatelského zaměření a také pracovníky působící ve zdravotně sociální oblasti.
Budou vytvořeny vzdělávací moduly, které budou začlenitelné a sestavitelné dle potřeb jednotlivých oborů i vzdělávacích institucí. Cílem bude připravit 5 modulů, které budou obsahově zaměřeny na rozvoj komunikačních schopností lékařů a nelékařů, psychohygienu a další základní informace v oblasti osobního rozvoje, na péči o dlouhodobě nemocné a chronicky nemocné pacienty z pohledu ošetřovatelství a pečovatelství, na oblast geriatrie a gerontologie a také na rozvoj kvality péče s ohledem na potřeby nejdůležitějšího příjemce péče a pomoci, pacienta či klienta.
   V rámci realizace projektu proběhne šetření o současném stavu vzdělávání a výuky pro obory lékařů a nelékařů a dalších pracovníků zdravotně sociální péče v regionu Královéhradeckého kraje a v České republice. Cílem bude získat informace a osvojit si znalosti o výuce na obdobných pracovištích.
   Budou vyvinuty výukové materiály s důrazem na e-learningové metody. Ve spolupráci s odbornými pracovišti bude zkoumána potřebnost a praktické uplatnění znalostí respondentů s důrazem na poskytování zpětné vazby, která zajistí modifikaci výukových materiálů.
Výstupem projektu bude vytvoření pevné, udržitelné organizační struktury a posílení kapacity předkládající organizace, která bude disponovat lépe připravenými vzdělavateli, stabilním portfoliem a kvalitními výukovými materiály použitelnými i pro jiné výukové instituce a účely.
   V rámci projektu se bude realizovat pracovní setkávání a získávání dalších zkušeností vzdělavatelů a pilotní ověření vzdělávacích modulů na 100 respondentech.
Vzdělávací moduly, které vzniknou v rámci realizace projektu, budou pevně zakotveny ve struktuře navazující na absolvované studium a budou podniknuty kroky, aby vzdělávací moduly byly akreditovány..
   Realizaci projektu podpořila Evropská unie – Evropský sociální fond a Česká republika částkou 2,85 mil. Kč v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření č. 3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2007 a bude probíhat 16 měsíců.

Kontakt:

MUDr. Jurašková Božena,Ph.D.
vedoucí asistent modulu č.4
Fakultní nemocnice Hradec Králové
500 05 Hradec Králové
tel.: 495 832409,777 722 257
JuraskovaBozena@seznam.cz

Truksasová Alena
asistent modulu č.4
Fakultní nemocnice Hradec Králové
500 05 Hradec Králové
tel.: 495832145,777 129 141
t.alena@centrum.cz

Loga z přiložených souborů a tento text:
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY