Program 2022

>> Program v PDF <<

Geriatrické syndromy – významný aspekt medicíny ve stáří

středa 27. 4. 2022

9:30 – 10:00

slavnostní zahájení kongresu

10:00 – 10:20

Geriatrie a gerontologie v ČR – co se povedlo, nepovedlo a co nás čeká do budoucna
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
předsedkyně ČGGS, III. interní gerontometabolická klinika, FN a LF UK v Hradci Králové
Národní plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění – mezioborová
spolupráce
MUDr. Hana Vaňková, Ph.D., MUDr. Astrid Matějková, MUDr. Zuzana Šnajdrová
členky výboru ČGGS

10:20 – 12:30

Geriatrický syndrom křehkosti a sarkopenie
prim. MUDr. Ingrid Rýznarová
Geriatrické a doléčovací oddělení, Slezská nemocnice Opava
Malnutrice – příčiny a důsledky
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
III. interní gerontologická a metabolická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
Současné možnosti ovlivnění křehkosti a sarkopenie – multimodální intervence. Výsledky mezinárodního tříletého evropského projektu SPRINTT s účastí českých center
Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha
Zkušenosti se zapojením seniorů do intervenčních programů (progresivní odporový trénink, edukace, individualizované poradenství )
Mgr. Helena Michálková,Ph.D.
Geriatrická klinika, 1. LF UK v Praze
Význam nutriční intervence v léčbě sarkopenie – teorie a praxe
as. Mgr. Ing. Tereza Vágnerová
Geriatrická klinika, 1.LF UK a VFN, Praha
Nutrice u seniorů na lůžkách následné péče
MUDr. Zdeňka Danzigová
Nemocnice Třebotov

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 15:30

Imobilizační syndrom v geriatrické neurorehabilitaci
Prof. MUDr. Marcela Grünerová-Lippertová, CSc.
Klinika rehabilitačního lékařství, FNKV Praha, 3. LFUK v Praze
Motivace a demotivace seniorů k pohybu
Mgr. Dagmar Janů
Rehabilitační oddělení, FN Brno
Dekondice v kontextu koronavirové infekce – kazuistiky geriatrické JIP
MUDr. Jiří Zajíc
III. interní gerontologická a metabolická klinika FN Hradec Králové
subkatedra geriatrie LF UK v Hradci Králové

Sekce mladých geriatrů

Atypický průběh infekce COVID 19 u seniorů
MUDr. Slávka Homolková
III. Interní gerontometabolická klinika, FN v HK
Kazuistiky z akutní geriatrie
MUDr. Tereza Gregorová
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, FN Brno
Akutní renální selhání u geriatrických pacientů
MUDr. David Albrecht
III. Interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové
Spolupráce lékaře a logopeda v komplexní péči o pacienty
MUDr. Lucie Břízová
LDN, FN Motol, Praha

15:30 – 16:00 Coffee break

16:00 – 18:00

Změny chování a osobnosti progredujicí s věkem – geriatrický syndrom, kterým se zatím příliš nezabýváme
doc. MUDr. Iva Holmerová, CSc.
Gerontocentrum Praha, FHS UK v Praze, Katedra dlouhověkosti
Inovativní a původní české kognitivní testy ALBA a POBAV
prof. MUDr. Aleš Bartoš, PhD
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. LF UK v Praze
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Unikátní projekt v ČR: vyšetření paměti v lékárnách, mezioborová spolupráce
Mgr. Valéria Mariničová
BENU Česká republika s.r.o
Tauizmus modernej diagnostiky a terapie Alzheimerovej choroby
doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.
AXON Neuroscience R&D Services SE, Neuroimunologický ústav SAV

čtvrtek – 28. 4. 2022

8:30 – 10:15

Sekce Geriatrické kardiologie v rámci České kardiologické společnosti
doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Affidea Praha, II. Interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Specifika kardiovaskulární farmakoterapie ve stáří
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Ústav farmakologie, 3. LF UK v Praze
Srdeční selhání u geriatrických pacientů
Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D,
I. Interní kardioangiologická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
Antikoagulační léčba v závislosti na věku
MUDr. Jiří Veselý
Kardiologická ambulance EDUMED, Broumov
Nekoronární intervence ve stáří
Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.
II. Interní klinika VFN, a 1. LF UK v Praze

10:15 – 10:30  Coffee break

10:30 – 12:30

Výhody rivaroxabanu pro geriatrické pacienty s fibrilací síní
Minisymposium firmy Bayer
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, Masarykova Univerzita Brno
Rizika farmakoterapie ve stáří a význam interdisciplinární spolupráce v klinické praxi i výzkumu
Doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1. LF UK v Praze
Využití antidota v reálné praxi, aneb život přináší nečekané situace…
MUDr. David Tuček
Oddělení Urgentní medicíny, FN Hradec Králové

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 15:00

Rizika medikace diabetu mellitu z pohledu diabetologa – geriatra
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Geriatrická interní klinika FN Motol, II. LF UK v Praze
Nemelanomové kožní nádory u seniorů a současné možnosti léčby
Doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.
Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK v Hradci Králové
Pohled paliatra na geriatrického pacienta
MUDr. Regina Slámová
Centrum paliativní péče, Brno
Pohled geriatra na paliativního pacienta vyššího věku
MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D.
III. interní gerontologická a metabolická klinika, FN Hradec Králové
Křehký geriatrický pacient v ordinaci praktického lékaře – paliatra
MUDr. Vendula Mazancová
Domácí hospicová péče, Nemocnice Pelhřimov

Závěr kongresu