Výroční zpráva za rok 2007

Zpráva o činnosti za rok 2007

Výroční zpráva Občanského sdružení „Za kvalitu péče v gerontologii“

V roce 2007 se občanské sdružení snažilo oslovit odborníky z oblasti gerontologie,sociální práce,ošetřovatelství a získat je pro edukaci v péči o seniory.
Celý rok až do listopadu 2007 byl zasvěcen přípravám 13.výročního gerontologického kongresu. Během roku proběhla řada jednání jak s farmaceutickými firmami tak četnými odborníky, kteří se účastnili programu kongresu. Občanské sdružení bylo hlavním organizátorem kongresu. Jeho členové se podíleli plně jak na zajištění odborného programu tak na organizaci této třídenní akce. Kongres probíhal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví, Evropského sociálního fondu, děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové,hejtmana Královehradeckého kraje a biskupa Královehradecké diecéze. Téma bylo Významné aspekty v diagnostice, terapii chorob ve stáří – problematika geriatrie a gerontologie 3. tisíciletí. Datum konání 22.-24.11.2007.
Podrobnější informace o programu kongresu jsou zveřejněny na webových stránkách občanského sdružení www.gepa.cz.
Dle výboru ČGGS i samotných účastníků kongresu byla akce hodnocena velice pozitivně. Dle jejich slov přispěla ke zlepšení kvality péče o seniory a rozvoji spolupráce jak se zdravotnickými institucemi tak se zdravotně-sociálními.
Dále přispěla k šíření informací o nových formách péče o seniory a nabídce služeb pro tyto osoby. Akce měla celostátní dopad. V rámci kongresu byl vydán sborník přednášek,který slouží jako edukační materiál.
Další aktivitou sdružení v roce 2007 byly pořady prezentované MUDr. Boženou Juraškovou,Ph.D. v Českém rozhlase – regionálním vysílání. Pořady byly věnovány edukaci seniorů z hlediska problematiky demence, bolestivých syndromů ve stáří. Cílem těchto pořadů je šíření informací o problematice chorob ve stáří za účelem prevence.
V rámci vzájemné spolupráce zdravotní a zdravotně sociální sféry byl uspořádán dne 15.5.2007 edukační seminář v Domově pro seniory v Hradci Králové na téma „Komplexní péče o nemocné s poruchami kognice“. Byla tak započata dlouhodobá spolupráce v rámci edukace tohoto pracoviště.

Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče

Lékařská fakulta Hradec Králové je partnerem tohoto vzdělávacího projektu

 

Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče

   Fakultní nemocnice Hradec Králové ve spolupráci s partnery Lékařskou fakultou Hradec Králové a Diecézní charitou Hradec Králové realizuje vzdělávací projekt Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče jehož smyslem je docílit vyšší připravenosti zdravotnických pracovníků a pracovníků zdravotně sociálních oborů na měnící se potřeby trhu práce a demografické změny v globalizující se Evropě. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
   Cílem projektu je vytvoření modulárního systému výuky pro lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují jak ve zdravotnických zařízeních, tak ve zdravotně sociálních službách a dále podpořit vzdělávání v oboru gerontologie a geriatrie.
Jednotlivé moduly budou využitelné pro vytvoření metodiky a uceleného studia pro uvedené typy pracovníků. Půjde o prohloubení vnitřní diferenciace a kvalitativního rozvoje vzdělávacích modulů pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky zejména ošetřovatelského zaměření a také pracovníky působící ve zdravotně sociální oblasti.
Budou vytvořeny vzdělávací moduly, které budou začlenitelné a sestavitelné dle potřeb jednotlivých oborů i vzdělávacích institucí. Cílem bude připravit 5 modulů, které budou obsahově zaměřeny na rozvoj komunikačních schopností lékařů a nelékařů, psychohygienu a další základní informace v oblasti osobního rozvoje, na péči o dlouhodobě nemocné a chronicky nemocné pacienty z pohledu ošetřovatelství a pečovatelství, na oblast geriatrie a gerontologie a také na rozvoj kvality péče s ohledem na potřeby nejdůležitějšího příjemce péče a pomoci, pacienta či klienta.
   V rámci realizace projektu proběhne šetření o současném stavu vzdělávání a výuky pro obory lékařů a nelékařů a dalších pracovníků zdravotně sociální péče v regionu Královéhradeckého kraje a v České republice. Cílem bude získat informace a osvojit si znalosti o výuce na obdobných pracovištích.
   Budou vyvinuty výukové materiály s důrazem na e-learningové metody. Ve spolupráci s odbornými pracovišti bude zkoumána potřebnost a praktické uplatnění znalostí respondentů s důrazem na poskytování zpětné vazby, která zajistí modifikaci výukových materiálů.
Výstupem projektu bude vytvoření pevné, udržitelné organizační struktury a posílení kapacity předkládající organizace, která bude disponovat lépe připravenými vzdělavateli, stabilním portfoliem a kvalitními výukovými materiály použitelnými i pro jiné výukové instituce a účely.
   V rámci projektu se bude realizovat pracovní setkávání a získávání dalších zkušeností vzdělavatelů a pilotní ověření vzdělávacích modulů na 100 respondentech.
Vzdělávací moduly, které vzniknou v rámci realizace projektu, budou pevně zakotveny ve struktuře navazující na absolvované studium a budou podniknuty kroky, aby vzdělávací moduly byly akreditovány..
   Realizaci projektu podpořila Evropská unie – Evropský sociální fond a Česká republika částkou 2,85 mil. Kč v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření č. 3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2007 a bude probíhat 16 měsíců.

Kontakt:

MUDr. Jurašková Božena,Ph.D.
vedoucí asistent modulu č.4
Fakultní nemocnice Hradec Králové
500 05 Hradec Králové
tel.: 495 832409,777 722 257
JuraskovaBozena@seznam.cz

Truksasová Alena
asistent modulu č.4
Fakultní nemocnice Hradec Králové
500 05 Hradec Králové
tel.: 495832145,777 129 141
t.alena@centrum.cz

Loga z přiložených souborů a tento text:
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY