Program 2017

Program je k dispozici ke stažení >> zde <<

Gerontologický kongres 2017

ČTVRTEK 19.10.2017

VELKÝ SÁL

9.00 – 10.00

Slavnostní zahájení, hudební vystoupení, zahajovací přednáška

Jurašková B. – Prof. Zadák, internista, metabolik, geriatr
(Přednáška k životnímu jubileu pana profesora Zdeňka Zadáka)

10.00 – 13.00 – Onkologie

Zadák Z. – Vliv výživy na průběh a prognózu onkologického onemocnění
Centrum pro výzkum a vývoj
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Melichar B. – Strategie protinádorové léčby ve stáří
Onkologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc

Chrobok V. – Poruchy polykání u zhoubných nádorů hltanu a hrtanu
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Šimkovič M. – Specifika a možnosti léčby lymfomů u pacientů staršího věku
IV. interní hematologická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Špaček J. – Gynekologické nádory – specifika ve stáří
Porodnická a gynekologická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Konečný M. – Koloskopie u seniorů
II. Interní klinika
Fakultní nemocnice Olomouc

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 16.00 – paliativní péče

Slováček L. – Geriatrická paliativní péče z pohledu praktického lékaře
Ambulance praktického lékařství, Hradec Králové

Černá R. – Geriatrická paliativní péče z pohledu intenzivní medicíny
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hrnčiariková D. – Geriatrická paliativní péče na standardním oddělení
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Závadová I. – Geriatrická paliativní péče v domácím hospicu
Cesta domů, z.ú.
Praha

Ocelková M. – Struktura paliativní péče v CNP
Centrum následné péče
Fakultní nemocnice Motol

16.00 – 16.30 coffee break

16.30 – 18.00

Konopáčová A. – Problematika paliativní péče v LDN
Nemocnice Milosrdných sester svatého Vincence de Paul
Kroměříž

Hrubešová J. – Nejčastější problematické symptomy v geropaliativě
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Havel E. – Výživa a hydratace u onkologických pacientů
Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Slováčková B. – Psychiatrické syndromy v geropaliativě
Psychiatrická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

ČTVRTEK 19.10.2017

SÁL „A“ 14. patro

10.00 – 13.00

Kubínová M. – Význam volnočasových pohybových aktivit seniorů
Rehabilitační klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Holubová M., Osladil T. – Využití testu FIM k hodnocení soběstačnosti
Rehabilitační klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Bulvová I., Hrůšová M. – Nácvik soběstačnosti
Rehabilitační klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Pánková J. – Faktory ovlivňující vyšetření kognice u seniorů
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Řádková J. – Probiotika v gerontologii
Interní gastroenterologická klinika
Fakultní nemocnice Brno

13.00 – 14.00 oběd

SÁL „A“ 14. patro

14.00 – 16.00

Holanová Z. – Vliv nutrice na zhojení chronických ran a zánětů kostního a kloubního
aparátu
Ortopedická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Holanová Z. – Kazuistiky pacientů Septického oddělení Ortopedické kliniky
Ortopedická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Šolínová P. – Poruchy chůze a hybnosti z neurologických příčin
Neurologická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Šolínová P. – Kvalita života pacientů s demencí
Neurologická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Becková B. – Motorická aktivizace seniorů
Domov U Biřičky
Hradec Králové

16.00 – 16.30 coffee break

ČTVRTEK 19.10.2017

SÁL „B“ 14. patro – Postgraduální kurz U3V

10.00 – 13.00

Oslík B., Savincová B. – Starší řidič za volantem
Krušnohorská autoškola
Katedra psychologie, Univerzity Palackého v Olomouci

Král N. – Problematika posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u seniorů z pohledu praktického lékaře
Lékařská ordinace Vyšehrad

Šnajdrová Z. – Senior či geriatrický pacient na silnici
Interní ambulance
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Praha

Šucha M. – Starší člověk v dopravě – řidič, cestující MHD, cyklista, chodec
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Řezáč P. – Specifika osobnosti starších řidičů
Centrum dopravního výzkumu, Brno

Šachl J. – Dopravní nehody starších řidičů
ČVUT
Fakulta dopravní Praha

Kurečková V. – Patří pacienti s demencí za volant?
Centrum dopravního výzkumu, Brno

Rehnová V. – Psychická způsobilost k řízení vozidla u starších řidičů
Dopravněpsychologické pracoviště, Praha

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 16.00 – Workshop Sekce mladých geriatrů ČGGS ČLS JEP

Téma– Koordinování péče o člověka s kognitivní poruchou

Homolková S. – Umíme se starat o polymorbidního geriatrického pacienta na úzce specializovaných internách?
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vaňková H. – Iatrogenie a její manifestace u nemocné s kognitivní poruchou: „Případ agresivní tchýně“
Gerontologické centrum Praha
Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, FHS UK

Vaňková H. – Poskytovat koordinovanou péči o člověka s kognitivní poruchou a ne/být ve ztrátě?
Gerontologické centrum Praha
Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, FHS UK

Výška O. – Hyposaturace u pacienta s kognitivní poruchou
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
Fakultní nemocnice Brno

Král N., Šnajdrová Z.: Geriatrický pacient s kognitivní poruchou: spolupráce praktického lékaře a geriatra
Ambulance praktického lékařství, Praha
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Praha

16.00 – 16.30 – coffee break

16.30 – 18.00 – Workshop Sekce mladých geriatrů ČGGS ČLS JEP

Hrnčiariková D. – Když je na léčbu již pozdě
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Weignerová Z. – Kazuistika hyponatrémie
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
Fakultní nemocnice Brno

Nakládal J. – Akutně vzniklá porucha kognice a paraparéza HKK u polymorbidní pacientky
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
Fakultní nemocnice Brno

20.00 – GALAVEČER

PÁTEK 20.10.2017

VELKÝ SÁL

8.30 – 10.00

Šimek J. – Dabigatran v antikoagulační terapii starších pacientů s fibrilací síní
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Kardiologická ambulance
Minisympozium firmy Boehringer Ingelheim

Vachek J. – Léčba fibrilace síní u pacienta s renální insuficiencí
Klinika nefrologie
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Minisympozium firmy Bayer

Šponer P. – Úskalí implantace náhrady kyčelního kloubu při Parkinsonově chorobě
Ortopedická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Manďáková J. – Edukace před náhradou kloubu
Ortopedická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

10.00 – 10.30 coffee break

10.30 – 13.00

Holanová Z. – Hojení ran na Ortopedické klinice
Ortopedická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sobotka L. – Multifunkční krytí komplikovaných ran v geriatrii
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec králové

Kisvetrová H. – Vliv vybraných faktorů na kvalitu života seniorů v počáteční fázi demence
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství, Centrum vědy a výzkumu

Matějková A. – Příčiny delirií u pacientů se syndromem demence
Gerontocentrum Nemocnice Pardubice

Zajíc J. – Kasuistiky z gerontologické JIP
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Berková M., Berka Z. – Kontrastní látkou indukovaná nefropatie
Geriatrická klinika
I. Lékařská Fakulta UK a Všeobecná Fakultní nemocnice v Praze, II.interní klinika FN Olomouc

Smutný D. – Geriatrie v krajích aneb „Divoký Sever“
Oddělení následné péče
Ryjice u Ústí nad Labem

PÁTEK 20.10.2017

SÁL „A“ 14. patro – Moje lékárna

8.30 – 10.00

Jurašková B. – Malnutrice a její úskalí, domácí předoperační nutriční příprava
III. interní gerontometabolická klinika
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Bureš I. – Moderní krytí – vlastnosti, využití pro vlhké hojení ran
Gerontocentrum
Nemocnice Pardubice

Hozáková M. – Podpora kontinence
SCA HYGIENE PRODUCTS

Holečková P. – Výživa onkologického pacienta
Ústav radiační onkologie
Nemocnice Na Bulovce, Praha

10.00 – 10.30 coffee break

SÁL „A“ 14. patro – Moje lékárna

10.30 – 13.00

Holmerová I. – Mýty o demenci, management syndromu demence
Gerontocentrum Praha
FHS UK Praha

Fialová D. – Farmakoterapie ve stáří
Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Geriatrická klinika I. Lékařské fakulty UK v Praze,
Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK

Kubíčková M. – Diabetes mellitus ve stáří
III.interní gerontometabolická klinika
Fakutní nemocnice Hradec Králové

Šlegr K. – Projekt měření kognice a poradenství pro seniory v lékárnách Moje lékárna
Sanovia a.s.

13.00-14.00 oběd

14. 00 – ZÁVĚR KONGRESU

Změna programu vyhrazena.