Gerontologický sjezd 2019

Ve dnech 20. – 21. 11. 2019 se uskuteční:

25. Gerontologický kongres v Hradci Králové

Téma kongresu: „ Nárůst počtu seniorů – hrozba nebo výzva pro současnou medicínu?“

Kongres ve spolupráci:

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
Sekce „mladých geriatrů“
Za kvalitu péče v gerontologii – gerontologické partnerství, z.s.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové – subkatedra geriatrie
Fakultní nemocnice Hradec Králové – III. interní gerontometabolická klinika
CELLO- FHS UK
Sdružení lékáren „Moje lékárna“

Prezident kongresu:
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN
Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové
E-mail: juraskovabozena@seznam.cz
Tel.: 777 722 257

Kontaktní osoba: Štěpánková Alena
E-mail: t.alena@centrum.cz
Tel.: 777 129 141

Organizační výbor:

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Mgr.  Karel Šlégr
MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D
MUDr. Hana Vaňková
 MUDr. Zuzana Šnajdrová
Alena Štěpánková
Martina Ryšánková
Jitka Koubová
Hana Melicharová

Vědecký výbor:

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
prof.MUDr. Vladimír Blaha, CSc.
Mgr. Karel Šlégr
 

PROGRAM

Středa – 20.11.2019

 VELKÝ SÁL

 9.30 – 10.30

Slavnostní zahájení kongresu

 Úvodní přednáška

Ohlédnutí za  čtvrtstoletím  geriatrie v Hradci Králové – plány do budoucna  

Jurašková B.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

10.30 – 12.30

Kardiologie, kardiochirurgie

Garant bloku: Zajíc J.

 Lze ovlivnit perioperační zátěž u operací plic ve vyšším věku?

Hanke I., Habal P., Maršík L.

Kardiochirurgická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Hodnocení UZ nálezu u srdečního selhávání

Pudil R.

  1. kardioangiologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Léčba srdečního selhávání u geriatrických pacientů

Pelouch R.

  1. kardioangiologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

 Kasuistiky

Zajíc J.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

 

12.30 – 13.30 oběd

 

 13.30 – 16.00

Garant bloku: Koblížek V.

 

 Přednášející budou upřesněni

I – AB+CHOPN ve stáří

II – Nádory plíce/pleury v seniu

III – Intersticiální postižení plic v seniu

IV – Pneumonie seniorů – STATE OF ART

V – Akutní stavy respiračního systému ve stáří (aspirace, pnuemotorax, respirační selhávání)     VI – Možnosti domácí léčby kyslíkem a neinvazivními ventilátory u osob staršího věku

 

Středa – 20.11.2019

Sál „B“ 14. patro – MLADÍ GERIATŘI

13.30 – 16.00

Naše představy o geriatrii v budoucnu

Vaňková H.

Gerontocentrum Praha

Novinky z 15. kongresu EUGMS v Krakowě 

Hrnčiariková D.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Jednovaječná dvojčata s Alzheimerovou chorobou – kasuistiky

Šnajdrová Z.

Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Stařec a moře nových antikoagulancií

Homolková S.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Léčba akutního koronárního syndromu u geriatrického pacienta. Je věk překážkou?

Jaroňová D.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Diabetologické technologie a jejich použití v geriatrii

Trčková E.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Problematika diagnostiky dušnosti ve fakultní nemocnici – známe správný postup?

Stratilková D.

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
Fakultní nemocnice Brno

Specifika antitrombotické léčby v geriatrii

Čapková B.

  1. interní klinika gastroenterologie a geriatrie

Fakultní nemocnice Olomouc

16.00 – 16.30 coffee break

 

 VELKÝ SÁL

16.30 – 18.30

 Gastroenterologie

Garant bloku: Bureš J., Douda T.

Změny GIT ve stáří

Vyroubal P.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Laktózová intolerance ve stáří

Bureš J.

  1. interní gastroenterologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Nespecifické záněty střevní ve stáří

Douda T.

  1. interní gastroenterologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

 

20.00 – GALAVEČER

 

čtvrtek21.11.2019

VELKÝ SÁL

8.00 – 9.30

Neurodegenerativní onemocnění

Garant bloku: Holmerová I.

Měření mozkových asociací

Holmerová I.,

Gerontocentrum Praha

Porucha kognice – péče o nemocné s demencí – situace v EU, perspektivy spolupráce  Holmerová I.

Gerontocentrum Praha

Národní plán Alzheimer – role geriatrické ambulance v péči o člověka s demencí

Vaňková H.(1), Šnajdrová Z.(2)

1.Gerontocentrum Praha

2.Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Kasuistika z geriatrické ambulance

Šnajdrová Z.

Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

 

 9.30 – 11.00

 

Lékárénský blok

Garant bloku: Fialová D., Šlégr K.

Lékárníci v péči o seniory

Šlégr K.

Moje lékárna

Evropský projekt EUROAGEISM H2020 a pilotní výstupy hodnocení lékových režimů předepisovaných seniorům v akutní hospitalizaci v ČR

Fialová D.

Geriatrická klinika 1. LF UK Praha a Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Katedra sociální a klinické farmacie

Projekt Senior v zařízeních sociální péče v ČR a pilotní výstupy hodnocení lékových režimů užívaných seniory ve spolupracujících zařízeních

Halačová, M.

Oddělení klinické farmacie

Nemocnice Na Homolce, Praha

Trajektorie změn farmakoterapie diabetu 2. typu v posledních 11 letech

Weber P.(1,2), Meluzínová H.(1,2), Weberová D.(1,2)

  1. Klinika interní, geriatrie a praktického lékárenství LF MU a FN Brno
  2. DIASTOP, diabetologická a interní ambulance, U Pošty 14, Brno

 

 

ČTVRTEK – 21.11.2019

Sál „B“ 14. patro – Sesterská sekce

9.00 – 11.00

Význam výživy v následné péči

Paulusová D.

LDN Rybitví

Kognitivní rehabilitace v LDN

Študentová L.

LDN Rybitví

Péče o chronické rány

Veselá H.

LDN Rybitví

Následná péče v dnešní době

Tomšů J.

LDN Rybitví

Intenzivní geriatrická péče z pohledu sestry

Kašparová I.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

I senior je člověk
Jakubská (Červenková) M.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

11.00 – 11.30 – coffee break

 

VELKÝ SÁL

11.30 – 13.30

Nutriční blok

Garant bloku : Jurašková B., Kohout P.

 Holistický přístup k nutriční podpoře geriatrického pacienta

Sobotka L.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Příprava dysfagických jídel

Kala Grofová Z.

Klinická výživa Pardubice

Poruchy polykání u seniorů – z pohledu ORL problematiky

Černý M.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Výživa seniorů z pohledu nutričního terapeuta- mezioborová spolupráce

Vágnerová T.

Oddělení nutričních terapeutů, Geriatrická klinika  VFN a 1. LF UK v Praze

Přednáška firmy Abbott – „Enterální výživa pro dysfagiky – nové trendy“

 

13.30 – 14.30 oběd

 

14.30 – 16.00

Metabolický blok – Léčba statiny u osob vyššího věku
Garant bloku: Vráblík M., Topinková E., Blaha V.

Úvod
Vráblík M.

III. interní klinika VFN a 1.LF UK v Praze

Kazuistika ano

Blaha V.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

Kazuistika ne

Vrablík M.

III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze


Kazuistika nejasná

Piťha J.

IKEM Praha

 

Proč ano
Piťha J.

IKEM Praha


Proč ne

Topinková E.

Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK v Praze


Vzájemné reakce – Diskuze – Závěrečné shrnutí
Blaha V.

III. interní gerontometabolická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové

 

 16.00 závěr kongresu

 

Změna programu vyhrazena

 

Kongres se koná ve dnech  20. – 21. 11. 2019
Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494/4, Hradec Králové

Ubytování si můžete zajistit v hotelu Černigov, tel. na recepci – 420 495 814 266
(heslo: „Gerontokongres“) po 1. 8. 2019 a to za zvýhodněné ceny.
www.hotelcernigovhradeckralove.com

Další možnosti ubytování:
Hotel U Královny Elišky, Malé nám. 117, Hradec Králové
tel. 495 518 052, 739 324 611

Hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové
tel. 495 505 111

Hotel Grand, ČSA 295/23, Hradec Králové
tel. 491 614 750

Hotel Okresní dům, Palackého 409/6, Hradec Králové
tel. 495 054 300

Přihlášky k aktivní účasti do 15 8. 2019
Abstrakta přednášek dle propozic 15. 9. 2019

Registrace:

Registrační formulář je k dispozici na internetových stránkách www.gepa.cz
Registrace je možná do 15. 11. 2019

Registrační poplatky:

Nelékařský zdravotnický personál:  
1 den     600,- Kč
2 dny   1.000,- Kč

Lékaři:                            
1 den     700,- Kč
2 dny   1.200,- Kč

Členové ČGGS:                      
1 den     400,- Kč
2 dny     800,- Kč

Studenti LF, FaF, důchodci    200,- Kč/den/ bez nároku na oběd

Vstupenky na galavečer v prodeji na registraci – 300,- Kč

Přednášející neplatí kongresový poplatek.

Platby kongresových poplatků proveďte, prosím, na účet
č. 102013072/2250
Variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací formulář.
Platba na místě bude navýšena o 200,- Kč.

Stravování:

Obědy a coffee break během přednášek budou zajištěny
v místě konání kongresu.

 

Účast na kongresu bude ohodnocena:
kredity od České lékařské komory  
kredity od České lékárnické komory
kredity od Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ)